Category: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” Part2 (7 พฤษภาคม 2566)การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” Part2 (7 พฤษภาคม 2566)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2566 ณ.ห้องประชุมมงกุฏดาว โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี